BCG 10 Pool

- zatesnenie bazénov a nádrží

BCG 10 Pool

- zatesnenie bazénov a nádrží

Zabraňuje stratám vody a trvale utesňuje trhliny, póry a ostatné netesnosti v plaveckých bazénoch, vodných a iných nádržiach.

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG 10 Pool zabraňuje stratám vody v plaveckých bazénoch a nádržiach.
BCG 10 Pool samočinne trvale utesňuje trhliny, póry a ostatné netesnosti v plaveckých bazénoch, vodných a iných nádržiach prostredníctvom kryštalizácie. Pomocou BCG 10 Pool dosiahnete pri plaveckých bazénoch spevnenie škár.
Je určený pre bazény a nádrže s vodou do tvrdosti 10°dH (nemeckých stupňov)!

  • BCG 10 Pool utesňuje všetky bežné materiály, ako betón, kovy a plasty.
  • Nádrže s olejovitým obsahom sa musia pred použitím BCG 10 Pool poriadne vyčistiť.

  • Pri pohyboch zeminy sa môžu vytvoriť nové trhliny.

Zmiešavací pomer: 1 liter BCG 10 Pool na 1000 litrov vody.
Pri väčšom poškodení by mal byť použitý vo vyššej koncentrácii.
Balenie:   5 l,   10 l

 

Stiahnite si Produktový list BCG 10 Pool

UPOZORNENIE
Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a ventiloch. Koncentrovaný BCG 10 Pool okamžite odstráňte z predmetov  a pracovných nástrojov čistou vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

Rozvody v oblasti bazénov sa utesňujú pomocou prípravku BCG TD,  BCG TDS,  BCG Abfluß  alebo  BCG Kanal.
Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch.
Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

DÔLEŽITÉ !!!
Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred aplikáciou vyraďte z činnosti filter. BCG 10 Pool nesmie prejsť cez filtračné zariadenie. Zachytili by sa tam celulózové vlákna.
Poškodenú nádrž pre utesňovaním napustite vodou.
Kanister s BCG 10 Pool dôkladne pretrepte, aby došlo k riadnemu premiešaniu obidvoch zložiek prípravku, inak nemusí dôjsť k utesneniu. Do vody pridajte v dostatočnom množstve a potrebnej koncentrácii. Pomocou čerpadla (kalového) vytvorte cirkuláciu. Olejové alebo mastné nádrže je treba pred aplikáciou odmastiť, pretože inak by BCG 10 Pool nemohol priľnúť k netesnému miestu.

Po 3 dňoch vykonajte kontrolu tesnosti a ak je bazén tesný, vyprázdnite ho a napustite čistou vodou. Nánosy, ktoré sa utvorili na dlaždiciach, je potrebné odstrániť gumovou stierkou. Teplo urýchľuje utesnenie.

Bezpečnostné opatrenia:
Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Na tento produkt sa nevzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch.
Pri vyprázdňovaní vyprázdňovaní plaveckých bazénov a nádrží, ktoré sú utesnené tesniacimi výrobkami BCG, nie je potrebná žiadna likvidácia odpadov.
Neriedený produkt – zabráňte úniku veľkého množstva do kanalizácie alebo vodných tokov. Prípadne ho neutralizujte.
Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Silikónová protipenová emulzia, farvivo, kremičitany alkalických kovov, upravené celulózové vlákna, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.
Nerozpúšťa sa s inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný voči tlaku.

Zmiešavací pomer:  
1 liter BCG 10 Pool na 1000 litrov vody.
Pri väčšom poškodení by mal byť použitý vo vyššej koncentrácii.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG 24

Pre úniky vody vo vykurovacích systémoch do 30 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.

BCG Special

Pre úniky vody vo vykurovacích systémoch až do 400 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.

BCG TD

Pre veľké úniky vody vo vykurovacích systémoch od 400 do 1000 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.

BCG 30 E

Pre úniky vody do 30 l za deň - v podlahových vykurovaniach, potrubiach, radiátoroch, kde je kotol s doskovým výmenníkom. Nevypúšťa sa zo systému.