BCG Abfluss

- utesnenie kanalizácie vo vnútri objektov

BCG Abfluss

- utesnenie kanalizácie vo vnútri objektov

Tekutý prípravok na utesnenie kanalizácie vo vnútri objektov

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG Abfluß zabraňuje stratám vody v oblasti odpadových vôd, v kanalizačných systémoch vo vnútri objektov.

  • BCG Abfluß je možné použiť pri všetkých bežných materiáloch (plasty, liatina, kamenina, betón, olovo).
  • Môžeme ním utesňovať netesné miesta na potrubí alebo na hrdlových spojoch.
  • BCG Abfluß kryštalizuje v styku s okolitým vzduchom. Dochádza k mechanickému uzatvoreniu netesného miesta.
  • Možnosť opravy odpadového potrubia bez nutnosti výkopových prác – aj svojpomocne.
  • Oprava kanalizácie bez nutnosti vyhľadávánia miesta úniku.
  • Zapožičiame Vám balónovaciu súpravu pre uzatvorenie potrubia pod netesnosťou.

Zmiešavací pomer:  Zriedený maximálne 1:5 (t.j. 1 liter BCG Abfluß na 5 litrov vody). 
Nižšie dávkovanie znižuje účinnosť.
Balenie:   5 l,   10 l

Záväzný postup aplikácie prípravku je uvedený v podnikovej technickej norme: ZATESŇOVANIE ODPADOV A KANALIZÁCIE
Stiahnite si Produktový list BCG Abfluss

UPOZORNENIE
Pred utesnením pomocou BCG Abfluß doporučujeme dôkladné vyčistenie silno znečistených (mastných) odpadových trubiek.
Pri kanalizačných potrubiach uložených v zemi doporučujeme použitie prípravku BCG Kanal (dvojzložkový).

Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.
BCG Abfluß okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) a pracovných nástrojov (čerpadlo, plniaca pumpa, hadice, atď.) čistou vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch.
Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

DÔLEŽITÉ !!!
Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).

NÁVOD NA POUŽITIE:
Potrubný systém pod miestom netesnosti uzatvorte (napr. balónovacou súpravou).
Kanister s BCG Abfluss dôkladne pretrepte, aby došlo k riadnemu premiešaniu obidvoch zložiek prípravku, inak nemusí dôjsť k utesneniu.
BCG Abfluss zmiešajte  s vodou a nalejte do poškodeného systému.
Zmes by mala zostať v systéme v závislosti na veľkosti netesností a vlhkosti v ich okolí 1 až 2 dni.
Aby nedochádzalo k usadzovaniu celulózových vlákien, je nutné zaistiť cirkuláciu kvapaliny čerpadlom alebo prebublávaním plynom.
Pre uzatvorenie potrubia sú k dispozícii vhodné uzavieracie vaky a uzávery.

Bezpečnostné opatrenia:
Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).
BCG Abfluss je v danom zmiešavacom pomere nejedovatý (nepožívateľný).
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou (minimálne po dobu 15 minút) a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Na tento produkt sa nevzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch.
Koncentrát nenechajte vniknúť do kanalizácie alebo vodných tokov.
Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie.
Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Silikónová protipenová emulzia, farbivo, Mersolat M, kremičitany alkalických kovov, celulózové vlákna, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:  
Zriedený maximálne 1:5 (t.j. 1 liter BCG Abfluß na 5 litrov vody).
Nižšie dávkovanie znižuje účinnosť.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG Kanal

Dvojzložkový, rýchle pôsobiaci prípravok na utesnenie kanalizácie a odpadových potrubí

BCG HC 60

Urýchľovač reakcie k prípravku BCG Kanal