BCG 84

- pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 25 l za deň

BCG 84

- pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 25 litrov za deň

Odstraňuje straty vody v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 25 litrov za deň.

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG 84 odstraňuje straty vody v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 25 litrov za deň.

  • BCG 84 utesňuje všetky bežné materiály (plasty a kovy). Dokáže utesňovať miesta úniku pri bodovej korózii, trhliny a netesné letované miesta v medených a pozinkovaných rozvodoch, netesnosti v rozvodoch z nerezovej ocele a plastov.
  • BCG 84 kryštalizuje v styku s CO2 – okolitým vzduchom. Dochádza k mechanickému uzatvoreniu netesného miesta.
  • Rýchlo a spoľahlivo zatesní aj bez zložitého vyhľadávania miesta úniku, bez búrania a následných mechanických opráv.
  • BCG 84 je roztok kremičitanov a špeciálnych prísad s upraveným celulózovým vláknom, ktorý pri styku s kysličníkom uhličitým CO2 vytvára v mieste úniku nerozpustné kryštály a mechanicky uzatvorí netesné miesto.
  • Utesnenie pomocou BCG 84 je trvalé a odolné voči starnutiu.
  • Látky obsiahnuté v BCG 84 môžu byť používané v potravinárstve. Patent číslo 4342861.

Zmiešavací pomer:  Neriedený, alebo zriedený maximálne 1:1 (vyššia koncentrácia zlepšuje proces utesňovania)
Balenie:  5 l,   10 l

Záväzný postup aplikácie prípravku je uvedený v podnikovej technickej norme: ZATESŇOVANIE ROZVODOV PITNEJ A ÚŽITKOVEJ VODY
Stiahnite si Produktový list BCG 84

Obsiahnuté látky sú uvedené v pozitívnom zozname „ Plasty v potravinárskej prevádzke“ (Ústav pre hygienu v Gelsenkirchen). Na prípravok bol vypracovaný posudok v Zdravotnom ústave v Prahe, z ktorého vyplýva, že prípravok BCG 84 L je možné použiť na utesnenie potrubia pitnej a úžitkovej vody.

UPOZORNENIE
BCG 84 okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) a pracovných nástrojov (čerpadlo, plniaca pumpa, hadice, atď.) čistou vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

DÔLEŽITÉ !!!
Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).
Pozdĺžne prasknuté potrubie je možné zatesniť len podmienečne a následne je nutné osadiť objekt redukčným ventilom.

Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch.
Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

NÁVOD NA POUŽITIE:
Netesný rozvod odpojte a vyprázdnite. Pri vypúšťaní vodu zachyťte a odmerajte jej objem (alebo objem vypočítajte v závislosti od priemeru a dĺžky potrubia).
Rohové ventily a armatúry uzatvorte, eventuálne vymontujte. Je potrebné vymontovať perlátory, sitká, filtre a vodomery. Uzatvorte prívod k umývačke alebo práčke. Zdroj TV ( bojler, kotol) odpojte od rozvodov vody. Dbajte na to, aby sa utesňovací prípravok nedostal do žiadneho zariadenia, resp. spotrebiča.

Na úseku, kde je predpokladaný únik vody (netesné miesto), je potrebné vytvoriť cirkulačný okruh. Pomocou T-kusov a hadice pospájajte všetky výtokové miesta – t.j. vodovodné batérie (eventuálne demontujte), vývody od práčky, umývačky, WC, prípadne iné vývody. Je potrebné vytvoriť cirkulačný okruh, v ktorom je obehové čerpadlo, odvzdušňovací ventil a expanzná nádoba na vodu (do 10 bar).

Kanister s BCG 84 dôkladne pretrepte, aby došlo k riadnemu premiešaniu obidvoch zložiek prípravku, inak nemusí dôjsť k utesneniu.
Potrebné množstvo BCG 84 neriedeného, alebo zriedeného maximálne 1:1 napustite čerpadlom (bez nasávacieho sitka) alebo plniacou pumpou (napríklad pumpa BCG G 20 alebo G 21J).

Rozvod dokonale odvzdušnite.
Natlakujte na 5-7 bar, minimálne však na bežný prevádzkový tlak v rozvode. BCG 84 musí na netesných miestach vystúpiť, aby mohol kryštalizovať mimo potrubia. Počas procesu utesňovania môže tlak klesať, preto dbajte na to, aby bol systém dostatočne natlakovaný počas celej doby utesňovania!

Aj keď k zastaveniu úniku a hrubému utesneniu môže podľa okolností dôjsť veľmi rýchlo, je potrebné cirkulovať BCG 84 minimálne 1-2 dni (48 hodín). Vo vlhkom prostredí (čo je takmer všade, pretože okolie miesta úniku je mokré) musí byť doba pôsobenia predĺžená až na 3 dni (72 hodín), pri zriedení 1:1 aj viac. Pretože sa pri potrubiach obalených kaučukovou izoláciou nemôže dostať k netesným miestam dostatočné množstvo CO2 (vzduch), dochádza k utesneniu len podmienečne.

Po vykonaní utesnenia BCG 84 vypustite, zachyťte do nádoby (možnosť opakovaného použitia do 1 roku). Zatesnený rozvod dôkladne prepláchnite prúdom vody po dobu niekoľkých minút, vyčistite perlátory, vráťte sitká a filtre na svoje miesta. Rozvod uveďte znovu do prevádzky. Bojler na teplú vodu musí byť pred utesňovacími prácami uzatvorený, sprevádzkujte ho až po preplachu a sfunkčnení rozvodov. Pracovné nástroje (čerpadlo, plniacu pumpu, hadice, atď.) ihneď po použití poriadne prepláchnite!

Bezpečnostné opatrenia:
Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Po silnom zriedení je možné vypustiť do kanalizácie. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Kremičitan alkalického kovu, celulózové vlákna, farbivo, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.
Nerozpúšťa sa inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný voči tlaku.

Zmiešavací pomer:  
Neriedený, alebo zriedený maximálne 1:1 (vyššia koncentrácia zlepšuje proces utesňovania).
Zachytený BCG 84 sa dá do 1 roku od otvorenia kanistra znovu použiť.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG 84 L

Pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 10 litrov za deň

BCG 84 S

Pri únikoch v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 400 litrov za deň