BCG 30 E

- pri únikoch vody do 30 litrov za deň

BCG 30 E

- pri únikoch vody do 30 litrov za deň

Odstraňuje straty vody vo vykurovacích systémoch - v potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach, až do 30 litrov za deň.

Kvapalný tesniaci prípravok BCG 30 E odstraňuje straty vody vo vykurovacích a chladiacich systémoch – v potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach, až do 30 litrov za deň.

  • BCG 30E odstraňuje úniky vody v uzatvorených systémoch vykurovania a chladenia, v podlahových vykurovaniach, ktoré môžu obsahovať aj prípravky proti zamrznutiu (glykoly, lieh, alebo soľanku) a inhibítory korózie.
  • Používa sa aj na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a ďalšie systémy s prídavkami rôznych chemikálií.
  • Špeciálne zloženie umožňuje použitie v systémoch je doskový výmenník (typu Alfa Laval).
  • Utesňuje všetky bežné materiály – plasty aj kovy (oceľ, hliník, meď, liatinu, atď.)
    Je vhodný pre plastové rozvody z Al-pex, PeX, PPr, HDPe, aj do starých oceľových systémov, kde je predpoklad opakovania netesností vplyvom korózie.

  • BCG 30 E vytvára elastický uzáver netesného miesta a necháva sa trvalo v systéme, nevypúšťa sa.
  • Rýchlo a spoľahlivo zatesní aj bez zložitého vyhľadávania miesta úniku, bez obmedzenia prevádzky, či odstávky vykurovania, bez búrania a následných mechanických opráv.

  • Utesnenie pomocou BCG 30 E je trvalé, nepodlieha starnutiu.

Zmiešavací pomer:   1:50 až 1:100 (vyššia koncentrácia zlepšuje proces utesňovania)
Balenie:   1 l,   2,5 l,   5 l

Záväzný postup aplikácie prípravku je uvedený v podnikovej technickej norme: ZATESŇOVANIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Stiahnite si Produktový list BCG 30 E

Pred aplikáciou prípravku BCG 30 E doporučujeme systém vypláchnuť prúdom vody, aby sa odstránili usadeniny, ktoré po rozvírení môžu spôsobiť problémy s obehovým čerpadlom a kotlovým výmenníkom!
Po preplachu je vhodné vykurovacie systémy staršie ako 5 rokov chemicky vyčistit prípravkom BCG HR. Čistenie uľahčí funkciu zatesňovania, ale zároveň aj zlepší prenos tepla z radiátorov, výmenníkov a podlahovky, čo hneď v nasledujúcej vykurovacej sezóne ušetrí náklady na energie.
Po utesnení a prepláchnutí doporučujeme použiť ochranú kvapalinu – inhibítor korózie BCG K32 a tým zamedziť ďalšiemu vzniku usadenín.

UPOZORNENIE
Prostriedok BCG 30 E má iné pojivo ako ostatné zatesňovacie prípravky, vďaka tomu nemá takú tepelnú odolnosť.
Pri netesnostiach v spaľovacích komorách použijte BCG 24, BCG Special, BCG TD alebo BCG TDS (vyššia tepelná odolnosť).

Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.
BCG 30 E okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) a pracovných nástrojov (čerpadlo, plniaca pumpa, hadice, atď.) čistou vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch.
Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

DÔLEŽITÉ !!!
Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).

NÁVOD NA POUŽITIE:
Je potrebné vymontovať všetky sitká, lapače nečistôt a filtračné vložky z filtrov, alebo ich obísť. Vykurovací systém musí byť naplnený vodou a odvzdušnený. Podlahové vykurovanie nastavte na prevádzkovú teplotu. Otvorte naplno všetky zmiešavacie ventily a ventily na radiátoroch. Odvzdušnite obehové čerpadlá a nechajte ich bežať. Znížte objem vody v systéme o potrebné množstvo BCG 30 E.
Kanister s BCG 30 E dôkladne pretrepte, aby došlo k riadnemu premiešaniu obidvoch zložiek prípravku, inak nemusí dôjsť k utesneniu. Prostredníctvom vypúšťacieho ventilu alebo cez iné vhodné miesto nalejte potrebné množstvo prípravku.

Natlakujte vykurovací systém na prevádzkový tlak. Počas procesu utesňovania môže tlak klesať, preto dbajte na to, aby bol systém natlakovaný na prevádzkový tlak počas celej doby utesňovania!

Obehové čerpadlá ešte raz riadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou a nastavte na plný výkon. Vykurovací systém musí zostať v prevádzke za hore uvedených podmienok aspoň 24 hodín. K zastaveniu úniku a hrubému utesneniu dôjde podľa okolností veľmi rýchlo, maximálne však za 1 alebo viac dní. Pri podlahových vykurovaniach a potrubiach v zemi prevádzkujte tento okruh minimálne 14-21 dní.

BCG 30 E okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

BCG 30 E sa ponecháva v systéme natrvalo. Počas tohoto procesu musí byť sitko z filtra trvalo vybraté, vrátiť sa môže len po vypláchnutí systému, keď už nebude BCG 30 E súčasťou vykurovacej vody. V opačnom prípade musíte rátať s prípadným upchatím sitka a potrebou jeho viacnásobného čistenia. Hlavne z tohoto dôvodu musí byť systém pred aplikáciou vyčistený produktom BCG HR.

Pri strate vody väčšej ako 30 litrov za deň sa musí použiť iný produkt, napr. BCG Special,  BCG TD alebo BCG TDS – pozor na doskový výmenník.

Bezpečnostné opatrenia:
H315    Dráždi kožu.
H317    Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319    Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412    Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261    Zabráňte vdychovaniu hmla/pary/dym/sprej.
P273    Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501    Zneškodnite obsah/nádobu: schválené zariadenie na likvidáciu odpadu.

Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Noste vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranu tváre.
BCG 30 E je v uvedenom zmiešavacom pomere nejedovatý (nepožívateľný). Chráňte pred deťmi!
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Pri vyprázdňovaní vykurovacích systémov, ktoré sú utesnené tesniacími výrobkami BCG, nie je nutná žiadna likvidácia odpadov (podľa Ústavu pre hygienu v Gelsenkirchen). BCG 30 E sa nevypúšťa, ak áno, musí byť silne zriedený. Na tento produkt sa vzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch. Neriedený koncentrát sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom a vylievať do vodných tokov. Likvidácia v zmysle miestnych vyhlášok v náväznosti na BL produktu. Balenie, ktoré obsahuje zvyšky produktu, sa musí zlikvidovať rovnakým spôsobom ako produkt. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Celulózové vlákna, celulóza, Mergal, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:  
1:50 až 1:100 (vyššia koncentrácia zlepšuje proces utesňovania)

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG 24

Pre úniky vody vo vykurovacích systémoch do 30 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.

BCG Special

Pre úniky vody vo vykurovacích systémoch až do 400 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.

BCG TD

Pre veľké úniky vody vo vykurovacích systémoch od 400 do 1000 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.

BCG TDS

Pre extrémne úniky vody vo vykurovacích systémoch nad 1000 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.