BCG Kühler Reiniger

- čistič chladičov a motorov

BCG Kühler Reiniger

- čistič chladičov a motorov

Čistič chladičov a motorov automobilov.

Pre čistenie autochladičov a motorov zvnútra.

  • Účinne a rýchlo vyčistí chladiaci systém automobilu od nánosov.

  • Odstraňuje povlaky v chladiacom systéme, čím zvyšuje účinnosť a výkon chladenia a životnosť motorov.

  • Možnosť vykonať svojpomocne – bez nutnosti návštevy autoservisu.
  • BCG Čistič chladičov a motorov je použiteľný pre všetky vodou chladené motory.

NÁVOD NA POUŽITIE:
Obsah nádoby pred použitím poriadne premiešajte!
Použitie pri ešte teplom motore:
Vykonáva sa pri zapnutom kúrení. Vypínač kúrenie nastaviť na „zapnúť“. Uzáver chladiča opatrne otvoriť. POZOR: Teplý chladiaci systém môže byť pod tlakom a môže spôsobiť ťažké oparenie! Používajte ochranné rukavice!

Odpojte opatrne na najlepšie prístupnom najnižšom mieste hadičku a nechajte vytiecť celý obsah  chladiaceho systému do nádoby. Hadičku opäť zapojte, do systému nalejte 2-3 litre čistej teplej vody a potrebné množstvo BCG Kühler Reiniger – Čistič chladičov a motorov (viď. zmiešavací pomer). Doplňte systém teplou vodou a uzatvorte viečko chladiča. Potom nechajte vozidlo minimálne 30 minút v prevádzke pri zapnutom kúrení. 

Po úspešnom vyčistení opäť systém dokonale vypustite a vypláchnite čistou teplou vodou. Nakoniec chladiaci systém naplňte čistou teplou vodou (prípadne s prídavkom napr. nemrznúcou kvapalinou) podľa pokynov výrobcu motora.

Zmiešavací pomer: 250 ml na 7,5 litrov chladiacej kvapaliny, tzn. 1:30
Balenie:  250 ml

Stiahnite si návod BCG Kühler Reiniger – Čistič chladičov a motorov

Likvidácia:
Nesmie byť neriedený vypustený do kanalizácie. Neriedený roztok musí byť odborne zlikvidovaný.

Zloženie:
Kyselina citrónová a prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Bezpečnostné opatrenia:
Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať príšlušné bezpečnostné predpisy. Používajte ochranný odev.
Chráňte pre deťmi. Skladujte v suchu. Chráňte pred mrazom. Pri styku s kožou ihneď opláchnite tečúcou vodou. Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnite vodou a kontaktujte lekára. Preprava: žiadne zvláštne predpisy pre prepravu nebezpečných látok.

Skladovateľnosť:
2 roky od dátumu výroby.

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG Kühler Dichter 100 - utesňovač chladičov

Pri únikoch vody z chladičov automobilov. Rýchlo a bez problémov utesňuje netesné miesta a priesaky na motorových chladičoch.

BCG Motor Dichter - utesňovač motorov

Pri únikoch vody z motorov automobilov. Rýchlo utesňuje trhliny a póry vo valcoch, hlavách valcov, vodných plášťoch a ventilových sedlách motorov.