BCG SOR

- čistiaca kvapalina pre solárne systémy

BCG SOR

- čistiaca kvapalina pre solárne systémy

Čistiaca kvapalina pre solárne systémy

Odstraňuje nečistoty (hnedé napáleniny) v solárnych systémoch, ktoré vznikly v potrubných solárnych kolektoroch prehriatím teplonosnej solárnej kvapaliny.

Vplyvom vysokých teplôt môže v solárnych zariadeniach dôjsť k rozkladu solárnej tekutiny (glykolov). Pritom vzniká viac substancií, ako napr. hnedé, lepiace zbytky, ktoré postupne upchávajú kolektor a znižujú jeho výkon, prípadne ho takmer úplne znefunkčnia.

Bežnými čistiacimi prípravkami nemôžu byť tieto zbytky väčšinou odstránené.

BCG SOR je novo vyvinutá produktová zmes, ktorá odstraňuje zbytky a uvedie solárne zariadenie znovu do funkčného stavu.

Používa sa v nezriedenom stave a po použití musí byť ekologicky zlikvidovaná.

Zmiešavací pomer: Používa sa ako koncentrát, neriedený.
Balenie:  10 l

Stiahnite si Produktový list BCG SOR

NÁVOD NA POUŽITIE:
Solárny systém je potrebné úplne vyprázdniť, aby bol docielený maximálny čistiaci efekt, ktorý sa pri zriedení zvyškami solárnej kvapaliny, resp. vody, stráca. Pred čistením kolektory zakryte napr. plachtou. Naplňte systém prípravkom BCG SOR a pri 50-60 °C čistite približne 1-2 hodiny. S ohľadom na elastomerové materiály, ktoré sa používajú v solárnych zariadeniach, ako napr. EPDM, je potrebné sa vyhnúť vyšším teplotám.

V závislosti od stupňa znečistenia je eventuálne potrebné postup zopakovať viackrát. Po dokončení čistenia solárny systém ešte raz úplne, čo najviac je to len možné, vyprázdnite. Prípadné zbytky, ktoré ešte zostali v systéme, vyfúknite pomocou stlačeného vzduchu. Doporučujeme vykonať minimálne dvakrát, pre dosiahnutie maximálneho efektu po vyčistení.

Solárny systém v rodinnom dome je možné čistiť napustením celého rozvodu čistiacou kvapalinou. Pri veľkých systémoch doporučujeme panely odstaviť od rozvodného potrubia a čistiť samostatne, t.j. vytvoriť samostatný okruh s vlastným čerpadlom (obehové na vykurovanie).

Kvapalina BCG SOR je číra. Jej zafarbenie sa do hneda až do čierna počas čistenia je znak správneho čistenia a uvoľňovania napálených glykolových nečistôt. Počas druhého alebo niekedy až tretieho postupu čistenia zostane kvapalina číra, čo znamená, že sú solárne panely čisté. Z týchto dôvodov je dobré inštalovať do čisteného okruhu priehľadnú hadicu a pod.

Bezpečnostné opatrenia:
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky – gumové rukavice a ochranné okuliare.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Na tento produkt sa nevzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch.
S nepoužiteľnými zbytkami sa musí so zreteľom na miestne úradné predpisy zaobchádzať zvláštnym spôsobom, ide napr. o spálenie v povolenom zariadení.
Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Viď bezpečnostný list.

Zmiešavací pomer:  
Používa sa ako koncentrát, neriedený.

Skladovateľnosť:
2 roky od dátumu výroby.
Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch, v chlade a suchu. Zabráňte prístupu vzduchu/kyslíka (tvorba peroxidu).

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG HR

Čistiaca kvapalina - odstraňuje z vykurovacích systémov hrdzu, vápenaté a kalové usadeniny, zvyšuje účinnosť vykurovacích systémov.

BCG K 32

Inhibítor korózie - chráni oceľové, hliníkové a medené materiály pred koróziou - zvlášť plastové podlahové vykurovania.

BCG R 13

Čistiaci prípravok - odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny a hrdzu v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

BCG FS

Nemrznúca zmes s inhibítorom korózie - pre bezpečnú ochranu pred poškodením mrazom a koróziou.