BCG F

- pri únikoch zo solárnych systémov, do 20 litrov za deň

BCG F

- pri únikoch zo solárnych systémov, do 20 litrov za deň

Odstraňuje únik vody v solárnych systémoch, radiátoroch a podlahových systémoch, ktoré sú naplnené solárnou kvapalinou, nemrznúcou kvapalinou alebo soľným roztokom. Používa sa aj v zemných kolektoroch. BCG F tvorí pružný uzáver netesného miesta pri úniku až do 20 litrov za deň.

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG F odstraňuje straty vody v solárnych systémoch, zemných kolektoroch a iných systémoch s nemrznúcou zmesou, až do 20 litrov za deň.

Odstraňuje únik vody aj vo vykurovacích systémoch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach, ktoré sú naplnené mrazuvzdorným prostriedkom alebo soľným roztokom.

  • Používa sa hlavne v solárnych systémoch a zemných kolektoroch.
  • BCG F utesňuje všetky bežné materiály (plasty a kovy).
  • BCG F kryštalizuje v styku s CO2 – okolitým vzduchom. Vytvára elastický uzáver netesného miesta.
  • Do systému sa aplikuje plniacou pumpou (napr. pumpa BCG G 20 alebo G 21J).
  • BCG F musí zostať vo vykurovacom systéme, nevypúšťa sa.
  • Utesnenie pomocou BCG F je trvalé a odolné voči starnutiu.
  • Rýchlo a spoľahlivo zatesní aj bez zložitého vyhľadávania miesta úniku, bez búrania a následných mechanických opráv.

Zmiešavací pomer:   1:50 až 1:100 (vyššia koncentrácia zlepšuje proces utesňovania)
Balenie:   1 l,   2,5 l,   5 l

Stiahnite si Produktový list BCG F

UPOZORNENIE
Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.
BCG F okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) a pracovných nástrojov (čerpadlo, plniaca pumpa, hadice, atď.) čistou vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch.
Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

DÔLEŽITÉ !!!
Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).

NÁVOD NA POUŽITIE:

Kanister s BCG 30 E dôkladne pretrepte, aby došlo k riadnemu premiešaniu obidvoch zložiek prípravku, inak nemusí dôjsť k utesneniu.

Solárne systémy
BCG F sa vopred zmieša s ochrannou látkou pred mrazom (glykol alebo soľný roztok). Zo systému sa odoberie 5-10 l nemrznúcej kvapaliny, do ktorej sa vleje prípravok BCG F, tak aby v kanistri BCG F nezostali žiadne zbytky (vypláchnite). Prípravok BCG F dôkladne premiešajte s nemrznúcou kvapalinou. Zmes pridávajte do systému do spätnej cirkulácie (pred výmenník tepla). Následne musí cirkulačné čerpadlo bežať 4 hodiny. Potom sa zariadenie uvedie do normálneho prevádzkového tlaku a normálnej prevádzkovej teploty. Zvýšenie teploty nie je potrebné. Utesnenie môže trvať 2–3 dni.

BCG F musí zostať v systéme, nevypúšťa sa. Pri riadnej aplikácii nevzniknú na zariadeniach alebo čerpadlách žiadne škody.

Zemné kolektory a iné systémy
Postup je rovnaký ako pri solárnych systémoch.
Výmenníky tepla sa môžu nanajvýš mechanicky upchať. Po spätnom preplachu vodou môžu byť znovu plne používané. Žiadne trvalé škody na výmenníkoch tepla nevznikajú.
Dôležité je, aby bol BCG F vopred zmiešaný s vodou alebo glykolom a tak privádzaný do výmenníka tepla. Potom sa môže produkt v zariadení ďalej zriediť a zmiešať, nie je teda čerpaný v koncentrovanej forme cez výmennník tepla.

Vykurovacie systémy
Je potrebné vymontovať všetky sitká, lapače nečistôt, filtračné vložky z filtrov a merače množstva odobratého tepla, alebo ich obísť. Vykurovací systém musí byť naplnený a odvzdušnený. Nastavte maximálnu teplotu. Otvorte naplno všetky zmiešavacie ventily a ventily na radiátoroch. Odvzdušnite obehové čerpadlá a nechajte ich bežať. Znížte objem vody v systéme o potrebné množstvo BCG F.
Potrebné množstvo BCG F sa zriedené plní do systému prostredníctvom vypúšťacieho ventilu alebo cez iné vhodné miesto. Po vyprázdnení kanister vypláchnite, aby sa využil aj zbytok produktu.

Natlakujte vykurovací systém na prevádzkový tlak. Počas procesu utesňovania môže tlak klesať, preto dbajte na to, aby bol systém natlakovaný na prevádzkový tlak počas celej doby utesňovania!
Obehové čerpadlá ešte raz riadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou a nastavte na plný výkon. Vykurovací systém musí zostať v prevádzke za hore uvedených podmienok aspoň 24 hodín. K zastaveniu úniku a hrubému utesneniu dôjde podľa okolností veľmi rýchlo, maximálne však za 1 alebo viac dní.

Bezpečnostné opatrenia:
H315    Dráždi kožu.
H317    Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319    Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412    Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261    Zabráňte vdychovaniu hmla/pary/dym/sprej.
P273    Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501    Zneškodnite obsah/nádobu: schválené zariadenie na likvidáciu odpadu.

Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Noste vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranu tváre.
BCG 30 F je v uvedenom zmiešavacom pomere nejedovatý (nepožívateľný). Chráňte pred deťmi!
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Pri vyprázdňovaní vykurovacích systémov, ktoré sú utesnené tesniacími výrobkami BCG, nie je nutná žiadna likvidácia odpadov (podľa Ústavu pre hygienu v Gelsenkirchen). BCG F sa nevypúšťa, ak áno, musí byť silne zriedený. Na tento produkt sa vzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch. Neriedený koncentrát sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom a vylievať do vodných tokov. Likvidácia v zmysle miestnych vyhlášok v náväznosti na BL produktu. Balenie, ktoré obsahuje zvyšky produktu, sa musí zlikvidovať rovnakým spôsobom ako produkt. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Vlákna, prímesi, ktoré sú obchodným tajomstvom, konzervačné látky.

Zmiešavací pomer:  
1:50 až 1:100 (vyššia koncentrácia zlepšuje proces utesňovania)

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.