BCG Motor Dichter

- utesňovač motorov

BCG Motor Dichter

- utesňovač motorov

Utesňovač motorov automobilov

Pri únikoch vody v motoroch spaľovacích motorov.

  • Rýchlo utesňuje trhliny a póry vo valcoch, hlavách valcov, vodných plášťoch a ventilových sedlách motorov – rýchla oprava bez nutnosti návštevy autoservisu.

  • Možná oprava svojpomocne.
  • BCG Utesňovač motorov je použiteľný pre všetky vodou chladené motory.
  • Pôsobí okamžite, zastavuje úniky chladiacej vody v priebehu niekoľkých minút.
  • S úspechom sa používa na celom svete.

NÁVOD NA POUŽITIE:
Obsah nádoby pred použitím poriadne premiešajte!

Utesnenie sa vykonáva pri teplom motore.
Zapnite kúrenie. Opatrne otvorte uzáver chladiča.
POZOR: Horúci chladiaci systém môže byť natlakovaný a môže spôsobiť oparenie! Používajte ochranné rukavice!

Na najlepšie prístupnom mieste odpojte opatrne spodnú hadicu chladiacej vody a vypustite celý obsah do nádoby. Hadicu opät pripojte a nalejte do systému 2 – 3 litre čistej teplej vody, do které jste pridali BCG utesňovač motorov podľa zmiešavacieho pomeru. Potom doplňte systém čistou teplou vodou, uzatvorte chladič a aspoň 60 minút prevádzkujte motor pri zapnutom kúrení. Po úspešnom zatesnení chladiaci systém vyprázdnite a naplňte ho čistou teplou vodou s prídavkami pre ochranu podľa požadaviek výrobcu.

Pozor!: Pri prasklinách vo valcoch musí byť príslušná zapaľovacia sviečka vymontovaná, motor sa nechá bežať cca 10 minút pri prevádzkovej teplote a zapnutom kúrení. Potom sa motor vypne, namontuje se spät sviečka a ako je uvedené výššie, prevádzkuje sa motor 60 minút. Ďalší postup je rovnaký.

Stiahnite si návod BCG Motor Dichter – Utesňovač motorov

Likvidácia:
BCG Utesňovač motorov je v danom zmiešavacom pomere nejedovatý (nepožívateľný). Nezaťažuje životné prostredie a môže byť vypustený do kanalizácie.

Zloženie:
Silikón, kremičitany, prídavky chránené obchodným tajomstvom.

Bezpečnostné opatrenia:
Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať príšlušné bezpečnostné predpisy. Používajte ochranný odev.
Chráňte pre deťmi. Skladujte v suchu. Chráňte pred mrazom. Pri styku s kožou ihneď opláchnite tečúcou vodou. Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnite vodou a kontaktujte lekára. Preprava: žiadne zvláštne predpisy pre prepravu nebezpečných látok.

Zmiešavací pomer:  250 ml na 10 litrov chladiacej kvapaliny, tzn. 1:40
Balenie:  250 ml
Skladovateľnosť: 2 roky od dátumu výroby.

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG Kühler Dichter 100 - utesňovač chladičov

Pri únikoch vody z chladičov automobilov. Rýchlo a bez problémov utesňuje netesné miesta a priesaky na motorových chladičoch.

BCG Kühler Reiniger - čistič chladičov a motorov automobilov

Pre čistenie autochladičov a motorov zvnútra. Účinne a rýchlo vyčistí chladiaci systém automobilu od nánosov, odstraňuje povlaky v chladiacom systéme, čím zvyšuje účinnosť a výkon chladenia (a životnosť motorov).