BCG FS

- nemrznúca zmes s inhibítorom korózie

BCG FS

- nemrznúca zmes s inhibítorom korózie

Nemrznúca zmes s inhibítorom korózie

Nemrznúca kvapalina BCG FS chráni vykurovacie a chladiace systémy pred poškodením mrazom a koróziou.

  • Prípravok je možné použiť aj pre zariadenia s tepelnými čerpadlami, ako aj pre podlahové vykurovania a solárne zariadena.
  • Chráni vykurovacie systémy pred zamrznutím.
  • BCG FS je vysoko kvalitná zmes produktov pre bezpečnú ochranu pred poškodením mrazom a hrdzou.

Pre ďalšie informácie informačná linka 0905 153 360.

UPOZORNENIE

Vykurovací systém nesmie obsahovať prísady ako kvapalné tesniace prípravky, antikoróznu ochranu a iné nemrznúce kvapaliny.
Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.

Zmiešavací pomer:  viď tabuľka nižšie
Balenie: 5 l,   10 l,   30 l

Stiahnite si Produktový list BCG FS

NÁVOD NA POUŽITIE:
Zistite objem vykurovacieho systému jeho vyprázdnením cez vodomer, alebo iným vhodným spôsobom.
Systém opäť naplňte do polovice vodou.
Pomocou plniacej pumpy (pumpa BCG G 20 alebo BCG G 21 J) naplňte do systému potrebné množstvo BCG FS. Potom systém doplňte vodou a odvzdušnite.
Po niekoľkohodinovej cirkulácii je treba skontrolovať obsah nemrznúcej kvapaliny prístrojom na kontrolu ochrany proti mrazu. Skúšobný prístroj musí stanoviť obsah propylénglykolu. Doporučuje sa obsah nemrznúcej kvapaliny kontrolovať raz ročne a eventuálne ju doplniť.

Bezpečnostné opatrenia:
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Prípravok se nesmie dostať do kanalizácie a vôd. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Monopropylénglykol, inhibítory.

Zmiešavací pomer:  
1 : 7,2  do    -3 C°   =        12 litrov BCG FS  :  88 litrov vykurovacej vody
1 : 4,5  do    -6 C°   =        18 litrov BCG FS  :  82 litrov vykurovacej vody
1 : 3     do  -10 C°   =        25 litrov BCG FS  :  75 litrov vykurovacej vody
1 : 2     do  -15 C°   =        33 litrov BCG FS  :  67 litrov vykurovacej vody
1 : 1,5  do  -20 C°   =        40 litrov BCG FS  :  60 litrov vykurovacej vody

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG HR

Čistiaca kvapalina - odstraňuje z vykurovacích systémov hrdzu, vápenaté a kalové usadeniny, zvyšuje účinnosť vykurovacích systémov.

BCG K 32

Inhibítor korózie - chráni oceľové, hliníkové a medené materiály pred koróziou - zvlášť plastové podlahové vykurovania.

BCG R 13

Čistiaci prípravok - odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny a hrdzu v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

BCG SOR

Čistiaca kvapalina pre solárne systémy - odstraňuje nečistoty (hnedé napáleniny) vzniknuté prehriatím teplonosnej solárnej kvapaliny.