BCG Kühler Dichter 100

- utesňovač chladičov

BCG Kühler Dichter 100

- utesňovač chladičov

Utesňovač chladičov automobilov

Pri únikoch vody v chladičoch spaľovacích motorov.

  • Rýchlo a bez problémov utesňuje netesné miesta a priesaky na motorových chladičoch.

  • Možná oprava svojpomocne – oprava chladiča auta bez nutnosti návštevy autoservisu.
  • BCG Utesňovač chladičov je použiteľný pre všetky vodou chladené motory.
  • Pôsobí okamžite, zastavuje úniky chladiacej vody za niekoľko minút.

NÁVOD NA POUŽITIE:
Obsah nádoby pred použitím poriadne premiešajte!
Použitie pri ešte teplom motore:
Vykonáva sa pri zapnutom kúrení. Vypínač kúrenie nastaviť na „zapnúť“. Uzáver chladiča opatrne otvoriť. POZOR: Teplý chladiaci systém môže byť pod tlakom a môže spôsobiť ťažké oparenie! Používajte ochranné rukavice!

Odpojte opatrne na najlepšie prístupnom najnižšom mieste hadičku a nechajte vytiecť celý obsah  chladiaceho systému do nádoby. Hadičku opäť zapojte, do systému nalejte 2-3 litre čistej teplej vody a potrebné množstvo BCG Utesňovača chladiča (viď. zmiešavací pomer). Doplňte systém teplou vodou a uzatvorte viečko chladiča. Potom nechajte vozidlo minimálne 30 minút v prevádzke pri zapnutom kúrení. Pokiaľ bude potrebné vypnúť motor, doporučuje sa otvoriť viečko chladiča, pretože by mohol po vychladnutí kvapaliny vzniknúť podtlak a uzáver z celulózového vlákna by sa mohol uvoľniť.

Po úspešnom zatesnení opäť systém dokonale vypustite a vypláchnite čistou teplou vodou. Nakoniec chladiaci systém naplňte čistou teplou vodou (prípadne s prídavkom napr. nemrznúcou kvapalinou) podľa pokynov výrobcu motora.

Zmiešavací pomer:  250 ml na 10 litrov chladiacej kvapaliny, tzn. 1:40
Balenie:  250 ml

Stiahnite si návod BCG Kühler Dichter 100 – Utesňovač chladičov

Likvidácia:
BCG Utesňovač chladičov je v danom zmiešavacom pomere nejedovatý (nepožívateľný). Nezaťažuje životné prostredie a môže byť vypustený do kanalizácie.

Zloženie:
Kremičitany alkalických kovov, silikón, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Bezpečnostné opatrenia:
Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať príšlušné bezpečnostné predpisy. Používajte ochranný odev.
Chráňte pre deťmi. Skladujte v suchu. Chráňte pred mrazom. Pri styku s kožou ihneď opláchnite tečúcou vodou. Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnite vodou a kontaktujte lekára. Preprava: žiadne zvláštne predpisy pre prepravu nebezpečných látok.

Skladovateľnosť:
2 roky od dátumu výroby.

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG Motor Dichter - utesňovač motorov

Pri únikoch vody z motorov automobilov. Rýchlo utesňuje trhliny a póry vo valcoch, hlavách valcov, vodných plášťoch a ventilových sedlách motorov.

BCG Kühler Reiniger - čistič chladičov a motorov automobilov

Pre čistenie autochladičov a motorov zvnútra. Účinne a rýchlo vyčistí chladiaci systém automobilu od nánosov, odstraňuje povlaky v chladiacom systéme, čím zvyšuje účinnosť a výkon chladenia (a životnosť motorov).