BCG Kanal

- dvojzložkový utesňovač kanalizácie a odpadov

BCG Kanal

- dvojzložkový utesňovač kanalizácie a odpadov

Dvojzložkový, rýchle pôsobiaci prípravok na utesnenie kanalizácie a odpadových potrubí

Pri stratách vody v kanalizačných systémoch a odpadových potrubiach.

Utesňovacia metóda BCG Kanal je metódou dvojzložkovou.
Zabraňuje stratám vody v kanalizačných systémoch, ale napr. aj pri netesnostiach dažďových zvodov v panelových domoch.

  • BCG Kanal je možné použiť pre všetky bežné materiály (plasty, liatina, kamenina, betón, olovo).
  • Je ním možné utesňovať netesné miesta v potrubiach alebo na hrdlových spojoch.
  • BCG Kanal sa vytvrdzuje v kontakte s urýchľovačom reakcie BCG HC 60 v potrubí aj mimo potrubia. Dochádza k mechanickému uzatvoreniu netesného miesta.
  • Možnosť opravy odpadového potrubia bez nutnosti výkopových prác – aj svojpomocne.
  • Oprava kanalizácie bez nutnosti vyhľadávánia miesta úniku.
  • Zapožičiame Vám balónovaciu súpravu pre uzatvorenie potrubia pod netesnosťou.

Zmiešavací pomer: BCG  Kanal musí byť použitý neriedený.
Balenie:   10 l

Záväzný postup aplikácie prípravku je uvedený v podnikovej technickej norme: ZATESŇOVANIE ODPADOV A KANALIZÁCIE
Stiahnite si Produktový list BCG Kanal

UPOZORNENIE
Pred utesnením pomocou BCG Kanal sa potrubie musí dôkladne vyčistiť.
BCG Kanal a urýchlovač reakcie BCG HC 60 nesmú byť spolu zmiešané!
Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch.
Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

DÔLEŽITÉ !!!
Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred začatím procesu utesňovania doporučujeme potrubie dôkladne vyčistiť.
Vyčistené potrubie sa následne uzatvorí (uzatvárací balón, uzatváracia zátka, atď.).

Kanister s BCG Kanal dôkladne pretrepte, aby došlo k riadnemu premiešaniu obidvoch zložiek prípravku, inak nemusí dôjsť k utesneniu.
Pomocou vhodného čerpadla načerpajte do potrubia BCG Kanal (Bez urýchľovača reakcie!!!). Vytvorte vodný stĺpec o výške 2 m. BCG Kanal nechajte cca 1 hodinu stáť v potrubí. Potom ho bezo zvyšku odčerpajte (do nádrže) a čerpadlo vypláchnite.

Okamžite naplňte do potrubia urýchľovač reakcie BCG HC 60 a ponechajte 1 hodinu stáť. Urýchľovač reakcie BCG HC 60 odčerpajte (do nádrže) a potrubie úplne vyprázdnite. Čerpadlo vypláchnite.

Celý proces ešte raz zopakujte: 1 hodina BCG Kanal, vyprázdniť, prepláchnuť čerpadlo – 1 hodina BCG HC 60, vyprázdniť, prepláchnuť čerpadlo.

Potrubie naplňte vodou a vykonajte tlakovú skúšku Ak by sa ešte vyskytla netesnosť, musí sa postup opakovať. Eventuálne zbytky výrobku odstráňte mechanicky.

Bezpečnostné opatrenia:
Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Na tento produkt sa nevzťahujú predpisy o nebezpečných odpadoch.
Pri vyprázdňovaní potrubí, ktoré sú utesnené tesniacími výrobkami BCG, nie je potrebná žiadna likvidácia odpadov, pretože je ich možné opätovne použiť.
Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Špeciálne kremičitany, stabilizátor tvrdosti, vlákna.

Zmiešavací pomer:  
BCG  Kanal musí byť použitý neriedený.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG HC 60

Urýchľovač reakcie k prípravku BCG Kanal

BCG Abfluss

Tekutý prípravok na utesnenie kanalizácie vo vnútri objektov