BCG TD

- pri únikoch vody od 400 až do 1000 litrov za deň

BCG TD

- pri únikoch vody od 400 až do 1000 litrov za deň

Odstraňuje veľké straty vody vo vykurovacích systémoch - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach, od 400 až do 1000 litrov za deň.

Kvapalný tesniaci prípravok BCG TD odstraňuje extrémne straty vody vo vykurovacích systémoch – v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.
Umožňuje odstrániť netesnosti spôsobujúce straty od 400 až do 1000 litrov za deň.

  • Zabraňuje stratám vody v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.
  • Utesňuje všetky bežné materiály – plasty aj kovy (oceľ, hliník, meď, liatinu, atď.)

  • Rýchlo a spoľahlivo zatesní aj bez zložitého vyhľadávania miesta úniku, bez obmedzenia prevádzky, či odstávky vykurovania, bez búrania a následných mechanických opráv.

  • BCG TD je roztok kremičitanov a špeciálnych prísad s upraveným celulózovým vláknom, ktorý pri styku s kysličníkom uhličitým CO2 vytvára v mieste úniku nerozpustné kryštály a mechanicky uzatvorí netesné miesto.

  • Utesnenie pomocou BCG TD je trvalé, nepodlieha starnutiu a odoláva teplotám až do 1200 °C.

  • BCG TD môže byť použitý aj v otvorených systémoch.

Zmiešavací pomer:   1:50 až 1:100 (vyššia koncentrácia zlepšuje proces utesňovania)
Balenie:   2,5 l,   5 l,   10 l

Záväzný postup aplikácie prípravku je uvedený v podnikovej technickej norme: ZATESŇOVANIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Stiahnite si Produktový list BCG TD

Pred aplikáciou prípravku BCG TD doporučujeme systém vypláchnuť prúdom vody, aby sa odstránili usadeniny, ktoré po rozvírení môžu spôsobiť problémy s obehovým čerpadlom a kotlovým výmenníkom!
Pred použitím BCG TD je vhodné vykurovacie systémy staršie ako 5 rokov chemicky vyčistiť prípravkom BCG HR. Čistenie uľahčí funkciu zatesňovania, ale zároveň aj zlepší prenos tepla z radiátorov, výmenníkov a podlahovky, čo hneď v nasledujúcej vykurovacej sezóne ušetrí náklady na energie.
Vykurovací systém sa musí po utesnení (cca po 2 – 4 týždňoch) vyprázdniť, vypláchnuť a znovu naplniť.
Po utesnení a prepláchnutí doporučujeme použiť ochranú kvapalinu – inhibítor korózie BCG K32 a tým zamedziť ďalšiemu vzniku usadenín.

UPOZORNENIE
Vykurovací systém musí byť zbavený prísad, ako sú nemrznúca kvapalina, inhibítory – ochrana proti korózii a soľanka.
BCG TD nesmie byť použitý pre zatesňovanie kotlov s doskovými výmenníkmi (typu Alfa Laval) – upchá ich!!!
Doskové výmenníky sa musia počas utesňovania s BCG TD vynechať, resp. obísť!

Pri riadnej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch.
BCG TD okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) a pracovných nástrojov (čerpadlo, plniaca pumpa, hadice, atď.) čistou vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

Bližšie informácie nájdete v príslušných katalógových listoch.
Pre ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo informačná linka 0905 153 360.

DÔLEŽITÉ !!!
Technológiou BCG nie je možné utesňovať miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí, ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod.; a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotné kompenzácie na dlhých trasách).

NÁVOD NA POUŽITIE:

Keď KOTOL netesní:
Kotol odpojte od vykurovacieho systému (alebo aspoň minimalizujte počet radiátorov). Uveďte kotol do prevádzky. Nastavte maximálnu prevádzkovú teplotu. Pri použití BCG TD môže dôjsť k upchatiu v úzkych miestach, preto otvorte naplno všetky ventily a vymontujte sitká, lapače nečistôt.
Kanister s BCG TD dôkladne pretrepte, aby došlo k riadnemu premiešaniu obidvoch zložiek prípravku, inak nemusí dôjsť k utesneniu.
Prostredníctvom vypúšťacieho ventilu alebo cez iné vhodné miesto nalejte potrebné množstvo prípravku. Na aplikáciu do  systému použite napríklad plniacu pumpu BCG G 20 alebo G 21J.
Natlakujte kotol na prevádzkový tlak. Počas procesu utesňovania môže tlak klesať, preto dbajte na to, aby bol systém natlakovaný na prevádzkový tlak počas celej doby utesňovania!
Obehové čerpadlá ešte raz riadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou a nastavte na plný výkon. Kotol musí zostať v maximálnej prevádzke za hore uvedených podmienok aspoň 24 hodín.
Po utesnení kotol vyprázdnite a prepláchnite. Znovu ho naplňte a uveďte zariadenie opäť do prevádzky.

Keď VYKUROVACÍ SYSTÉM netesní:
Je potrebné vymontovať všetky sitká, lapače nečistôt a filtračné vložky z filtrov, alebo ich obísť. Vykurovací systém musí byť naplnený vodou a odvzdušnený. Nastavte maximálnu teplotu. Pri použití BCG TD môže dôjsť k upchatiu v úzkych miestach (termostatické ventily, lapače nečistôt), preto otvorte naplno všetky zmiešavacie ventily a ventily na radiátoroch. Odvzdušnite obehové čerpadlá a nechajte ich bežať. Znížte objem vody v systéme o potrebné množstvo BCG TD.
Kanister s BCG TD dôkladne pretrepte, aby došlo k riadnemu premiešaniu obidvoch zložiek prípravku, inak nemusí dôjsť k utesneniu. Prostredníctvom vypúšťacieho ventilu alebo cez iné vhodné miesto nalejte potrebné množstvo prípravku. Na aplikáciu do vykurovacieho systému použite napríklad plniacu pumpu BCG G 20 alebo G 21J.
Natlakujte kotol na prevádzkový tlak. Počas procesu utesňovania môže tlak klesať, preto dbajte na to, aby bol systém natlakovaný na prevádzkový tlak počas celej doby utesňovania!
Obehové čerpadlá ešte raz riadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou a nastavte na plný výkon. Kotol musí zostať v maximálnej prevádzke za hore uvedených podmienok aspoň 24 hodín. K zastaveniu úniku a hrubému utesneniu dôjde podľa okolností veľmi rýchlo, maximálne však za 1 alebo viac dní. Kvapalina sa však necháva v systéme ďalšie 2-3 týždne, aby došlo k vytvrdnutiu kremičitanu na vonkajšej strane trubky.
Utesňovanie je možné vykonávať aj bez kotla, t.j. za studeného stavu vykurovacieho systému. Musí sa však zaistiť neustála cirkulácia vody a udržanie konštantného tlaku napr. dopúšťaním vody. V prípade dopúšťania čistou vodou doporučujeme riediť BCG v pomere 1:50.
Vykurovací systém sa musí po vykonaní utesnenia vyprázdniť, vypláchnuť a znovu naplniť.

Bezpečnostné opatrenia:
Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi!
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky.
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora.

Likvidácia:
Pri vyprázdňovaní vykurovacích systémov, ktoré sú utesnené tesniacími výrobkami BCG, nie je nutná žiadna likvidácia odpadov (podľa Ústavu pre hygienu v Gelsenkirchen). Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Silikónová protipenová emulzia, farbivo, Mersolat M, kremičitany alkalických kovov, celulózové vlákna, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.
Nerozpúšťa sa s inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný voči tlaku.

Zmiešavací pomer:  
1:50 až 1:100 (vyššia koncentrácia zlepšuje proces utesňovania)
Možnosť kontroly – pri správnom dávkovaní je hodnota pH medzi 10,5 až 11.
Nové vykurovacie systémy majú malý objem vody (eventuálne zmerajte objem v litroch).

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom!

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.

BCG 24

Pre úniky vody vo vykurovacích systémoch do 30 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.

BCG Special

Pre úniky vody vo vykurovacích systémoch až do 400 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.

BCG TDS

Pre extrémne úniky vody vo vykurovacích systémoch nad 1000 l za deň - v kotloch, potrubiach, radiátoroch a podlahových vykurovaniach.

BCG 30 E

Pre úniky vody do 30 l za deň - v podlahových vykurovaniach, potrubiach, radiátoroch, kde je kotol s doskovým výmenníkom. Nevypúšťa sa zo systému.